Dodanie do výkonu trestu PIKLOVÁ Diana #Česko #pátranie #hľadaná

Pátranie: PIKLOVÁ Diana, nar. 27. 06. 1996, trvale bytom Česká republika, Karviná
Dôvod: Okresný súd Bratislava V vydal na hľadanú príkaz na dodanie do výkonu trestu pre
prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, elektronických
peňazí alebo inej platobnej karty. Hľadaná sa dlhodobo nezdržiava v mieste svojho trvalého
bydliska a nepreberá si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní.